Activitats

Informació general

Les inscripcions i pagaments esfaran a partir del 25 de setembre al Poliesportiu de Can Guerxo (de dilluns a divendres en horari de 16.30 a 22.00 h.; tel. 971 308 286), i a la piscina municipal de Sant Josep (de dilluns a divendres en horari de 9.00 a 13.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.; tl. 971 801 504).

Abans de començar l’activitat s’haurà d’omplir un full d’inscripció i fer el pagament corresponent mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària a la pàgina web de l’Ajuntament www.santjosep.org

S’haurà de presentar una fotocòpia de la targeta sanitària i per gaudir del preu de resident s’entregarà una fotocòpia del DNI o volant d’empadronament.

La inscripció únicamente serà efectiva un cop presentada tota la documentació requerida a les instal·lacions de Can Guerxo i/o piscina municipal.

No es podrà iniciar una activitat si no s’entrega al monitor corresponent una còpia del full d’inscripció segellat per l’Ajuntament que se us donarà després de fer el pagament.

No hi haurà període de proves. Si es vol fer una activitat, serà obligatori inscriure’s i fer el pagament. Es donaran 15 dies per a la devolució dels sous en cas de renúncia.

Es pot optar per 2 formes de pagament: en 2 terminis (el primer abans d’iniciar l’activitat i el segon abans del 15 de febrer) o en un sol pagament anual (que gaudirà d’un important descompte i també s’haurà de reallitzar abans d’iniciar l’activitat).

Les activitats s’iniciaran el dilluns 1 d’octubre de 2018 i finalitzaran el divendres 14 de juny de 2019.

Descomptes:

  • 20% en realitzar una 2a activitat (s’aplicarà el descompte en l’activitat més econòmica).
  • 20% al germà/na (només en les activItats extraescolars i no en adults, i sempre s’aplicarà el descompte a l’activitat més econòmica).
  • 20% per a persones aturades des de, com a mínim, 7 mesos abans de fer el pagament (presentant document acreditatiu).
  • 40% per família nombrosa, monoparental, jubilats, pensionistes o patir una discapacitat de més del 33% (presentant una fotocòpia del document justificatiu).

Si una activitat esportiva no arriba al mínim exigit d’alumnes, s’anul·larà, i es donarà l’opció als alumnes de canviar-se d’activitat. Quan una activitat arriba al nombre màxim d’alumnes establerts, s’iniciarà una llista d’espera per rigorós ordre d’inscripció. Si existeixen baixes, s’aniran cobrint mitjanánt aquesta llista d’espera, sempre que es faci efectiva la inscripció i el seu respectiu pagament.

Activitats esportives

Pàdel adult – Sant Josep
Otros
Adulto
Pàdel – Sant Josep
Otros
Infantil
Pàdel – Sant Jordi
Otros
Infantil
Mini Pàdel – Sant Jordi
Otros
Infantil
Mini Pàdel – Sant Josep
Otros
Infantil
Handbol – Sant Jordi
Otros
Infantil
Tennis adult – Sant Agustí
Otros
Adulto
Tennis adult – Sant Josep
Otros
Adulto
Pilates adult – Sant Jordi
Polideportivo Can Guerxo
Adulto
Pilates adult – Sant Josep
Otros
Adulto