Noticias

Adjudicat el projecte d’urbanització del carrer Alacant a Cala de Bou

12 abril, 2019

Aquest projecte, amb un pressupost de 95985,06 euros i un termini de 8 setmanes,  contempla l’execució de les xarxes de sanejament,  aigües pluvials,  proveïment d’aigua, l’enllumenat públic i la pavimentació del carrer, donat el  fet que, actualment, el  carrer Alacant manca de tots aquests serveis bàsics.

Ara mateix, el paviment de la calçada està molt deteriorat i la vorera del lateral nord només està formada per una vorada sense pavimentar i al lateral sud del carrer trobam  dos trams desiguals, un sense vorera i un altre amb una vorera en bon estat.

La recollida de les aigües pluvials es realitzarà mitjançant embornals col·locats al llarg dels dos laterals del carrer Alacant, i  desembocarà a un pou de la xarxa pluvial existent al carrer Albacete.

La xarxa d’aigua potable es desenvoluparà seguint el traçat viari o per espais públics no edificables mitjançant trams amb un traçat el més rectilini si el terreny ho permet.

Pel  que fa a l’enllumenat públic,  s’ha tingut en compte la instal·lació  de sistemes lumínics que evitin tot enlluernament als vehicles que circulin per aquest carrer,  i  respectant els criteris adoptats a nivell  europeu, que prenen en consideració els tres conceptes: el nivell d’il·luminació, la uniformitat d’il·luminació i l’absència d’enlluernament.  A més, la xarxa d’enllumenat també estarà protegida contra els efectes de les sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits) que puguin presentar-se en aquesta.

A les voravies s’hi  col·locaran lloses prefabricades de formigó. Així  mateix, el  carrer serà asfaltat i  s’hi  instal·larà la senyalització viària horitzontal  corresponent, pel que es farà servir pintura blanca reflectant, així  com  els senyals verticals.