Notícies

El TSJB avala l’ordre de demolició de les diverses obres il.legals detectades per l’Ajuntament a Casa Lola

3 desembre, 2018

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha emès una sentència confirmant íntegrament la decisió anterior d’un jutjat de primera instància avalant les actuacions de l’Ajuntament de Sant Josep contra l’empresa Inversiones Hoteleras Faro per unes obres il.legals. Aquesta sentència confirma l’ordre de demolició de diverses construccions a l’establiment anomenat Casa Lola.

Els fets que han motivat aquesta sentència s’iniciaren al mes de juliol de 2012, quan el zelador d’obres va descobrir que s’estaven executant unes feines a la finca sense la deguda llicència. El desembre del mateix any, l’Ajuntament va ordenar paralitzar les obres i, a continuació, va precintar-les. Això no obstant, la propietat no només va ignorar l’ordre, sinó que va aixecar els precintes sense autorització i va continuar treballant-hi. Davant aquesta situació, l’Ajuntament va presentar una denúncia contra la propietat al jutjat i li va requerir que, en el termini de dos mesos, presentés la documentació adient per a obtenir llicència municipal d’obres.

Les obres il.legals consisteixen en:

  • 8 volums de planta baixa amb una superfície total tancada de 933 metres quadrats.
  • Terrasses cobertes amb una superfície total al 100% de 342 m2.
  • Terrasses descobertes amb una superfície total de 414 m2.
  • Dos piscines amb superfície de mirall d’aigua 84 m2. y 68 m2, respectivament.
  • Una cisterna en construcció (fase de cobriment mitjançant forjat autorresistent) de 36 m2. de superfície.
  • Construcció de diversos murs de tancament de parcel·la i divisions interiors, mitjançant prefabricat de formigó i pedra natural (parcialment acabats i en fase de construcció).

El desembre de 2014, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’ordenar la restauració de la legalitat urbanística infringida, davant la impossibilitat que les noves construccions poguessin obtenir la preceptiva llicència. Posteriorment, la propietat va presentar recurs davant el Jutjat Contenciós Administració número 3 de Palma, que va desestimar les seues al.legacions. A continuació, Inversiones Hoteleras Faro va apel.lar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que també ha rebutjat els arguments presentats per la propietat i ha avalat completament l’actuació de l’Ajuntament de Sant Josep.  

En primer lloc, Inversiones Hoteleras Faro SL afirmava que l’expedient urbanístic havia caducat per inactivitat de l’Ajuntament. El tribunal considera que de fet es va produir la situació contrària, ja que si bé és cert que el procediment s’ha allargat en el temps, ha estat degut a maniobres de “inactivitat, dilació o entorpiment procedents de la part interessada”.

La part recurrent també havia denunciat una suposada violació del principi “no bis in idem”, al.legant que les mateixes obres havien estat objecte d’un altre expedient de disciplina urbanística. En aquest sentit, el TSJB remarca que “no es discuteix la il.legalitat de les obres”, pel que “és irrellevant si -hipotèticament- s’ha ordenat dues vegades la seua demolició”, ja que això no suposa duplicar l’efecte desfavorable.

El tribunal també condemnat a Inversiones Hoteleres Faro SL a abonar les costes processals.

Ca recordar que aquest procediment va allargar-se degut a que la demandant va reclamar als jutjats la traducció de la primera sentència, que era en català. Finalment, transcorregut més d’un any i vist que els jutjats no havien fet la traducció, l’Ajuntament va contractar a una persona especialitzada per traduir-la i poder desencallar el procediment.

Una volta la sentència sigui ferma, l’Ajuntament ordenarà el compliment d’aquesta, el que implica que l’empresa infractora haurà de procedir a la demolició de totes les obres il.legals.  En cas que no fer-ho, se n’encarregaria l’Ajuntament de forma subsidiària i obligaria a la propietat a fer-se càrrec de les despeses.