Notícies

La faixa de Cala Vedella Sud completa gairebé 130.000 metres quadrats d’instal·lacions de protecció contra incendis a Sant Josep

27 març, 2024

Aquest tram de la faixa de la carretera de Cala Vedella sud té 700 metres de longitud i una amplada de 10 metres a banda i banda de la carretera

Donada la magnitud de la faixa, l’Ajuntament sol·licitarà a al Govern Balear la seva inclusió en el Pla Comarcal Balear de la lluita contra incendis

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través de la regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral, ha presentat avui la nova faixa contra incendis que recentment el consistori ha acabat d’executar a la carretera de Cala Vedella Sud. Es tracta del quart i darrer tram de la faixa situada en aquesta via boscosa i forma part dels gairebé 130.000 metres quadrats de faixes contra incendis amb què compta el municipi.

Tal i com han explicat els tècnics de l’àrea de Medi Ambient, Sant Josep de sa Talaia acull algunes de les masses forestals més extenses de l’illa d’Eivissa, on han ocorregut alguns incendis extensos i difícils de controlar. L’abandonament de conreus, la pràctica desaparició d’activitats d’aprofitament dels boscos, la fragmentació del territori i el desenvolupament urbanístic en zones forestals han produït, durant els últims anys, un augment important del risc d’incendi forestal.

La normativa de prevenció d’incendis, la urbanística i l’ambiental estableixen, entre altres, la necessitat de realitzar franges d’autoprotecció d’incendis forestals a les vies de comunicació de titularitat pública quan aquestes travessin masses forestals. L’ajuntament, en el marc de les seves competències,  és responsable de realitzar faixes d’auto-protecció en aquelles vies de comunicació de la seva titularitat.

El consistori josepí, conscient d’aquest risc, està executant faixes contra incendis a les vies de comunicació de la seva titularitat. Per poder determinar les prioritats a l’hora d’executar les faixes i les característiques de les mateixes es compta amb l’assessorament i col·laboració dels tècnics d’IBANAT i Agents de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern va recomanar l’any 2018 la realització de la faixa d’autoprotecció d’incendis de la carretera d’accés sud a Cala Vedella (PMV-803-1).

Donada la longitud d’aquest carretera, l’Ajuntament ha executat aquesta faixa en diferents trams, i actualment ha finalitzat l’execució del quart i últim tram de la Faixa contra incendis de Cala Vedella Sud. La regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral, Felicia Bocú, ha volgut aprofitar l’ocasió per “agrair a IBANAT i agents de Medi Ambient la bona feina i predisposició en aquesta matèria i als propietaris de les finques per permetre la realització d’aquesta faixa, que pot ser clau en cas que es declari un incendi a la zona”.

L’empresa Eivinatura ha estat la contractada per a la realització d’aquestes tasques.  El cost d’execució d’aquesta faixa ha estat de 17.532,90 €. Degut a que els terrenys on s’ha realitzat són terrenys privats, ha estat necessari sol·licitar autorització als propietaris per tal de poder dur a terme les actuacions descrites anteriorment així com el manteniment en anys posteriors. La regidora també ha agraït als propietaris de terrenys forestals “la seva predisposició i voluntat en autoritzar l’execució de faixes i el seu manteniment posterior en els seus terrenys, amb el benentès que redunda en una millora per a tothom”.

Donada la magnitud de la Faixa de la carretera de cala vedella Sud i la seva importància en la lluita contra-incendis, l’Ajuntament sol·licitarà a al Govern Balear la seva inclusió en el Pla Comarcal Balear de la lluita contra incendis. Així, la faixa passaria a ser mantinguda per part del Serveis de Gestió Forestal del Govern de les Illes Balears. D’aquesta manera, l’ajuntament es podrà centrar en execució d’altres f aixes seguint amb la col·laboració existent entre administracions.

 

Característiques

Aquest tram de la faixa de la carretera de Cala Vedella Sud té 700 metres de longitud. La faixa té una amplada total de 20 metres, 10 metres a banda i banda de la carretera. L’execució de les feines consisteix en un aclariment del sotabosc i una tala d’arbres per esponjar, reduir la densitat arbòria en la zona d’actuació i evitar que les copes dels estiguin en contacte. La resta d’arbres es poden per eliminar branques seques.

D’aquesta manera, a l’hora de dur a terme el desbrossament d’arbustos i matolls s’ha tingut en compte el manteniment d’espècies protegides o individus que es considerin adequats mantenir. També s’ha prioritzat la tala d’arbres menors, malalts, morts, torts i propers a la carretera i la resta d’arbres fins reduir la densitat o fins aconseguir una separació de peus adults d’uns 8 metres i la no tangència de copes. En aquest sentit, també s’han mantingut les savines.

Pel que fa a la poda dels arbres restants, aquesta s’ha executat fins a 2/3 de l’alçada de l’arbre fins a un màxim de 5 metres. Finalment, les restes vegetals no triturades in situ s’estellaran per utilitzar com combustible a la caldera de Biomassa de la piscina de Sant Josep. D’aquesta manera es redueix la dependència de combustibles fòssils d’aquesta instal·lació, s’utilitza matèria primera de proximitat i es redueix la contribució en les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de destrucció de la capa d’ozó.

La faixa d’autoprotecció d’incendis forestals ha de permetre prevenir possibles ignicions relacionades amb el trànsit de vehicles, facilitar les condicions d’evacuació i d’accés a la zona de Cala Vedella Sud en cas d’incendi, possibilitar actuacions d’extinció d’incendis ancorades a la carretera sempre que les condicions de l’incendi ho permetin, defensar les urbanitzacions de Cala Vedella, Cala Carbó, Sierra Mar i altres, així com edificacions aïllades de la zona d’incendis amb rumb oest i defensar sa Serra de Ses Roques Altes i sa Serra de sa Talaia de Sant Josep d’incendis amb rumb est.

 

Prevenció d’incendis a habitatges i urbanitzacions privades

L’Ajuntament vol recordar als habitants del municipi que poden executar faixes de protecció dels seus habitatges en cas que es trobin en zones forestals o d’interfase urbà-forestal. Per fer-ho només cas sol·licitar autorització a l’administració (Govern balear si és sòl rústic i Ajuntament si és sòl urbà) que determinarà les condicions adequades per reduir al màxim el risc de propagació d’incendi.

Aquesta actuació i altres relacionades amb la prevenció d’incendis forestals com poden ser la instal·lació de basses contra-incendis o boques equipades, l’elaboració de plans d’autoprotecció, ajudes a la prevenció d’incendis  i la coordinació amb altres administracions s’inclourà en el futur Pla municipal de prevenció d’Incendis forestals que l’ajuntament està elaborant i preveu tenir finalitzat abans d’acabar l’any.