Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia licita la neteja de l’abocador incontrolat de Cala Tarida per un preu de sortida de prop de 800.000 euros

13 març, 2023

L’Ajuntament de Sant Josep ha tret a licitació la neteja de l’abocador incontrolat de Cala Tarida, per un cost de sortida de 796.000 euros amb l’IVA. El procediment permetrà adjudicar la feina abans de procedir a l’entrada a la propietat, per la que s’ha demanat autorització judicial. La idea és poder fer tota la retirada dels vehicles i substàncies contaminants que es té constància que es guarden sense les condicions mínimes de seguretat en aquest femater il·legal en el termini d’un mes. L’Ajuntament actua de manera subsidiària en aquest cas, després que el propietari de la finca hagi incomplit els diversos terminis que se li han donat per tal que descontaminés el terreny i restablís aquesta finca rústica al seu estat natural. En qualsevol cas, el cost final que tengui la intervenció pública se li reclamarà amb posterioritat a aquesta persona pels distints mitjans a l’abast de l’Administració, arribant a l’expropiació si és necessari. «Des de l’Ajuntament estam decidits a restablir la legalitat en aquest punt negre del nostre municipi, no importa el temps que tardem, encara que en aquest cas ja estem a prop de poder accedir a la finca i solucionar una situació intolerable que representa un perill per les persones i pel nostre medi», ha dit l’alcalde, Ángel Luis Guerrero.

La complexitat d’aquest operatiu ha obligat a preparar el concurs públic en base a la informació recollida en diversos operatius policials i, per la quantia econòmica del que s’estima que costarà, aquest s’ha hagut de publicar també al diari oficial de la Unió Europea, tràmit després del qual es pot donar inici al procediment i començar a recollir des de demà les ofertes de les empreses interessades, que tenen fins al 7 d’abril per optar a l’encàrrec.

Segons es detalla al plec de la licitació, els treballs s’estendran a tota la finca objecte de l’actuació municipal, de 22.320 metres quadrats, als que s’hi han comptabilitzat més d’un centenar de vehicles, alguns d’ells pesants, i embarcacions de diverses eslores. L’empresa adjudicatària haurà de poder iniciar la descontaminació en el termini màxim de 15 dies a partir de la signatura del contracte i disposarà d’un mes en total per completar l’operació, el temps que s’ha demanat al jutjat que autoritzi l’entrada en domicili per poder recuperar ambientalment el terreny. Al termini de la neteja, la contractista haurà de presentar un informe final de servei detallant els distints tipus de residus que hagi trobat i quina ha estat la seva gestió, que s’haurà de fer d’acord a la normativa vigent.

Segons es detalla a la memòria justificativa del projecte, a més de vehicles (55) i maquinària de gran tonatge (10), s’estima que hi ha a la propietat embarcacions a motor i vela (30), velomars i patinets d’aigua (60), residus inflamables com pintures i dissolvents, químics com reactius i productes agroquímics, aigües contaminades, productes de neteja, plaguicides, mercuri, i els envasos que han tengut aquesta mena de productes, bateries, algunes de plom, piles i acumuladors, cintes i suports magnètics, a més de CD, restes voluminoses i runes, restes de poda, fustes, vidres, plàstics valoritzables, neumàtics, residus electrònics, olis minerals i vegetals, ferralla i així fins una llista de gairebé mig centenar de tipus distints de residus, tot en xifres aproximades per la manca de col·laboració de la propietat, i que inclouen també materials perillosos com els explosius, cada un amb el seu corresponent mètode de gestió.

Arrel de la incoació l’any passat de l’expedient sancionador per l’acumulació de restes perilloses en la propietat, al titular se li va imposar una sanció de 5.000 euros, multa que ha esdevingut ferma a principis d’aquest any. Amb aquesta tramitació completada, es va procedir a reiterar-li al propietari a través d’un decret d’alcaldia de febrer d’enguany la obligació de retirar tots els residus de la finca, a través de notificacions que ha rebutjat reiteradament. Superats els terminis, la notificació es va considerar rebutjada i es va procedir a incoar l’execució subsidiària, amb la redacció d’un projecte de neteja que ara es licita i que haurà d’esperar a l’autorització judicial d’entrada per poder-se executar. El cost que finalment tengui aquesta operació s’afegirà a la quantia que ja se li reclama per l’abocador incontrolat, sense descartar que se li puguin imputar també responsabilitats penals segons evolucioni el cas.

Paral·lament, es varen iniciar els tràmits per procedir a la retirada de les embarcacions de gran eslora que, situades al voltant de la finca, es trobaven fora de la propietat i a la zona de servitud de la xarxa viària. En aquest cas es va poder actuar per garantir la seguretat en el trànsit, atès que les embarcacions representaven un risc per als vehicles perquè es trobaven apuntalades en situació precària i podien caure sobre la calçada. En el marc d’aquest dispositiu, realitzat fa unes setmanes, el propietari de la finca on es troba l’abocador il·legal es va identificar com a responsable d’aquestes embarcacions i va mirar d’obstaculitzar la seva retirada, pel que va ser detingut i posat a disposició judicial. Anteriorment, ja havia estat condemnat per amenaçar la regidora de Medi Ambient de Sant Josep, Mónica Fernández, quan se’l va citar per ser notificat en el marc del procés de descontaminació de la seva propietat.

La finca en qüestió ha estat objecte de reiterades queixes pel risc ambiental i de seguretat que representaven l’important volum de residus perillosos i contaminants, a més de més d’un centenar de vehicles abandonats. Fruit d’aquestes denúncies, l’Ajuntament ha requerit reiteradament el propietari que assumís la seva obligació de mantenir en bon estat la finca. De fet, els primers avisos de la situació arriben el 2016. Arrel d’aquests, s’han fet diverses inspeccions que han confirmat l’acumulació de residus perillosos, com materials químics contaminants i combustibles, junt amb evidències de la reparació de vehicles i embarcacions a cel obert i sobre un sol permeable. També s’hi acumulen les restes de materials de construcció i sense cap mesura de prevenció de riscs ni cap cura de la vegetació. Però el principal risc a la finca el representa el fet que s’hi acumulen des de turismes fins a camions i maquinària de gran tonatge, a més d’embarcacions en un nombre creixent.