Notícies

Sant Josep informa desfavorablement la sol·licitud a la Direcció de Costes i Litoral d’instal·lar un quiosc a la platja d’Es Bol Nou

14 juny, 2024

L’informe dels tècnics de Litoral i Platges recorda que, degut al risc de despreniments, s’acordà eliminar les instal·lacions de serveis de temporada existents en aquesta platja.

La proposta de resolució també contempla greuges comparatius amb altres licitacions i la manca d’elements que incompleixen les normes higiènic-sanitàries vigents.

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia informa que la Junta de Govern celebrada avui, divendres 14 de juny, ha donat el seu vistiplau a l’informe tècnic de l’àrea de Litoral i Platges, dependent de la regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral, on s’informa desfavorablement la petició d’un promotor remesa a la Direcció de Costes i Litoral d’instal·lar un quiosc a la platja d’Es Bol Nou.

Entre les condicions tècniques que justifiquen aquest posicionament cal destacar que la zona litoral d’Es Bol Nou es troba envoltada per un penya-segat compost per terres argiloses, havent-se produït esllavissades i despreniments del terreny que poden suposar un risc per als banyistes presents a la zona.

Per aquests motius, ja fa anys que l’Ajuntament, de conformitat amb la Demarcació de Costes a les Illes Balears, per qüestions de seguretat acordà eliminar les instal·lacions de serveis de temporada existents en aquesta platja i s’han instal·lat, tant per part de la Demarcació de Costes com per l’Ajuntament, cartells informatius del perill de despreniments i acotacions dels espais de major risc per evitar la concentració de visitants en aquests indrets.

Paral·lelament, l’informe també descriu que el Real Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de Costes, estableix a la secció segona, dins el règim d’utilització de les platges, la possibilitat d’ocupar amb establiments expenedors de menjars i begudes desmuntables trams naturals de les platges tenint en consideració que la distància entre aquests establiments no podrà ser inferior a 300 metres.

En aquest cas, a menys de 100 metres de la ubicació proposada per al quiosc, a la part superior de la platja, on es troba el pàrquing per vehicles i on comença l’accés a la zona de platja, es troba un restaurant que realitza un servei anàleg al sol·licitat per la peticionària.

Així mateix, La Llei 22/1988, de 28 de juliol de Costes coincideix amb una major eficiència d’una gestió municipal establint, al seu article 53, que les autoritzacions que tinguin com a finalitat l’explotació dels serveis de temporada a les platges, que només requereixin d’instal·lacions desmuntables, seran atorgades als Ajuntaments que ho sol·licitin.

En aquest cas, el pla de distribució d’instal·lacions de temporada municipal va determinar la instal·lació de dos quioscos desmuntables al litoral municipal a les platges de Punta Xinxò i de Cala Codolar. L’adjudicació de l’explotació d’aquests quioscs s’ha realitzat a través d’una licitació púbica en igualtat de condicions per a tots els possibles interessats, que aniria en detriment d’una adjudicació directa, que és el que s’estaria sol·licitant en aquest moment i que suposaria una greuge comparatiu respecte als licitadors que van participar en el procediment de licitació pública realitzat per l’Ajuntament.

Més enllà de tot això, a l’informe també consten altres consideracions tècniques com que la sol·licitud d’ocupació no contempla la instal·lació de cap bany fet que incompleix el compliment de les normes higiènic-sanitàries vigents per aquests tipus d’establiments i impediria l’obtenció posterior dels títols habilitats pertinents per a realització de l’activitat.

Des de l’equip de govern de Sant Josep de sa Talaia es vol traslladar la seva intenció de no incrementar el nombre d’aquestes instal·lacions, considerant que les actuals són més que suficients per atendre als nostres residents i visitants.