Bases del sorteig XX Sant Pepe Rock

BASES DEL SORTEIG ” ENTRADES SANT PEPE ROCK “

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, amb CIF P0704800P , domiciliat al carrer Pere Escanellas , s /n , 07830 Sant Josep de Sa Talaia ( Illes Balears), té previst realitzar una acció promocional a Espanya a través del seu ” fanpage ” de Facebook i Webs Oficials de l’ajuntament www.santjosep.org i www.santjosep.net, que consisteix en sortejar un regal entre totes aquelles persones que, reunint els requisits i acceptant les condicions establertes en aquestes bases, emplenin el registre de participació disponible a en aquestes pàgines.

1r . – ÀMBIT SUBJECTIU I GEOGRÀFIC .

Aquesta promoció està limitada a majors de 18 anys , residents legalment a Espanya , que tinguin un perfil personal veritable en Facebook i que pertanyin al grup de fans de les pàgines oficials de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a Facebook o es registrin en les webs oficials de l’ajuntament .

2n . ÀMBIT TEMPORAL .

La promoció comença el 25 de març de 2014 i finalitza el 28 març 2014 a les 9:00 h ..

Si per causes de força major fos necessari ajornar , modificar , anul · lar o repetir la promoció , aquest fet es notificarà a tots els participants , donant-li a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present promoció .

3r . – REGAL

El regal objecte del sorteig es compon de:

5 packs d’entrades per al XX Concert Sant Pepe Rock organitzat per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia . Cada pack d’entrades consta de 2 entrades per accedir al concert .

D’ara endavant , el ‘ REGAL ‘ o el ” PREMI ” .

4t . – MECÀNICA

La promoció té mecànica de sorteig .

Per participar-hi , la persona interessada , que compleixi els requisits establerts per a la present promoció , podrà participar de dues maneres :

1 . Podrà dirigir-se a les ” fanpage ” de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a Facebook i accedir a l’aplicació del Sorteig ” Sant Pepe Rock” situada en aquesta pàgina . El referit accés només serà possible si el participant és fan de qualsevol de les dues pàgines de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia , o es fa fan en aquest moment . Un cop oberta l’aplicació, la persona en qüestió haurà d’omplir la informació requerida per a la participació i prémer el botó ” Participa ” i acceptar expressament les presents Bases i la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a Facebook . Després d’això , aquesta persona passarà automàticament a formar part dels participants en el sorteig del regal abans indicat .

2 . A la pàgina de Santjosep.org habilitada per al sorteig , trobareu un enllaç per als participants que no disponene d’un compte a Facebook . Podrà registrar-se per particpar en el sorteig .

5è . – CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA PRESENT PROMOCIÓ

El REGAL es podrà gaudir únicament el 29 març 2014 durant la celebració del concert XX Sant Pepe Rock .

Els 5 guanyadors , seran elegits d’entre tots els participants a través d’un sorteig públic celebrat el divendres 28 de març a la sala de plens de l’ Ajuntament de Sant Josep . El sorteig es realitzarà davant d’un tribunal constituït a aquest efecte , format per 2 regidors de l’equip de govern i el responsable de l’empresa gestora de les pàgines webs de l’Ajuntament . Aquest sorteig tindrà lloc el 28 de març a les 10 del matí després de finalitzar la promoció .

Previ contacte amb el premiat , el premi podrà ser recollit per les persones guanyadores del sorteig durant el 28 de març en horari d’atenció al públic ( 8:30 h. A 14:30 h . ) A l’Ajuntament de Sant Josep o el 29 de març , dia del concert , a les taquilles del mateix . Si no fos possible contactar amb cap dels guanyadors , es considerarà el sorteig desert . En tot cas per recollir el premi s’ha d’acreditar la identitat del premiat mitjançant document acreditatiu.

En cas que algun dels participants premiats no acceptés el REGAL amb les condicions d’aquestes bases, el premi quedarà desert .

Cap dels components del REGAL podrà bescanviar pel seu valor en metàl · lic .

6è . – CONDICIONS PERMANENTS DE TOTES LES PROMOCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP A TRAVÉS DE FACEBOOK I WEBS I APLICABLES A la PRESENT EN EL PERTINENT

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi , alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció .

La promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya i per les presents que estan dipositades a l’Ajuntament de Sant Josep .

El premi es lliurarà a l’Ajuntament de Sant Josep el 28 o 29 de març, dins del territori peninsular , i d’acord amb la legislació tributària vigent aplicable al territori espanyol .

Les dades de caràcter personal que facilitin els participants en la promoció ha de facilitar degudament actualitzats i de forma veraç i completa , ja que d’això depèn el bon funcionament de la promoció . En cas contrari , Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia quedaria alliberat de qualsevol obligació en aquest sentit , així com de qualsevol conseqüència dimanant , incloent la declaració de beneficiari legítim de la promoció .

Els participants del sorteig i els seus respectius acompanyants consenten automàtica i expressament en participar en el sorteig , en què les dades facilitades siguin utilitzades i tractades per als fins de participar en la promoció , per a la gestió i lliurament del premi , en cas que vostè resultés premiat , per al compliment de qualssevol obligacions fiscals o d’una altra índole que siguin aplicables a aquesta promoció , així com per a l’enviament informació institucional ( fins i tot per correu electrònic , sms o mitjà semblant ) de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia o de la seva interès . Així , i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal , amb el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , i amb la Llei 34/2002 , d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic , s’entén prestat el consentiment dels participants en la promoció per a l’ús i el tractament de les dades personals subministrades per a les finalitats referides .

Els participants coneixen i accepten més expressament que la seva participació en una promoció , sorteig o concurs a través de Facebook suposa que les seves dades poden ser visualitzats i compartits per la resta d’usuaris de Facebook . Així mateix , la participació en una promoció d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de Facebook .

Les dades facilitades pels participants , hauran de ser veraces . Atès que les dades són essencials per a la participació en la present promoció , en el cas que els mateixos fossin falses, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia podrà eliminar al participant i fins i tot si resultés guanyador d’un premi de la present promoció , no se li farà lliurament del mateix .

Tot i que no es realitzen comprovacions sobre la veracitat de les dades subministrades , els organitzadors garanteixen la gestió de qualsevol sol · licitud derivada de l’exercici , per pares i / o tutors degudament identificats , dels drets d’accés , cancel · lació , rectificació i oposició de les dades de menors o incapaços , si aquests s’han recaptat , tot això en funció de la informació respecte a l’edat facilitada pel participant .

Sempre que es relacionin amb la promoció , i sense reemborsament de cap tipus per al participant , aquest consent la utilització, en tot el món i sense limitació , per part de Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia , de la seva imatge , nom , foto , perfil de facebook , etc . , en qualsevol tipus de mitjà, incloent la pàgina oficial de l’ajuntament de Sant Josep a Facebook i Internet en general .

Les dades de caràcter personal sol · licitades als participants en els cupons són necessaris i obligatoris per a participar en la present promoció , i quedaran incorporades en un fitxer , titularitat de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia , amb domicili C / Pere Escanellas , s / n , 07830 Sant Josep ( Illes Balears) . Els participants podran dirigir-se per escrit , amb còpia del document que l’identifiqui , a aquesta societat , a l’adreça indicada , per sol · licitar rectificació , oposar-se, cancel · lar les dades o sol · licitar informació sobre els mateixos , així com per sol · licitar deixar de rebre comunicacions per via electrònica .

La identitat dels participants i guanyadors s’acreditarà exclusivament per mitjà de documents oficials que tinguin aquests efectes. Els premis són nominatius i intransferibles , pel que en cas que el / els premiat / s no acceptés / ni / o renunciessin i / o no cualificasen als mateixos, el premi es declararà desert .

L’ús del regal promocional és a compte i risc de l’agraciat , sense que Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia , tingui responsabilitat sobre aquest ús , si bé es reserva les accions per salvaguardar la seva bona imatge en el mercat .

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia es reserva el dret de realitzar modificacions o afegir annexos sobre la seva mecànica i premis , sempre que estiguin justificades o no perjudiquin els participants , i que es comuniquin a aquests degudament . A títol il · lustratiu que no limitatiu , s’assenyala la possibilitat de canviar la data d’inici i caducitat de la promoció , la data de celebració del sorteig , així com el dret de canviar els regals per altres de similar o superior.

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia no es responsabilitza de les possibles pèrdues , deterioraments , robatoris , retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers , cas fortuït , força major , que puguin afectar tant a la participació com al gaudi dels regals de la present promoció .

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia queda exonerat de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a l’empresa i especialment per actes externs de mala fe . Tampoc serà responsable l’Ajuntament de Sant Josep pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquesta. També queda exonerat de tota responsabilitat pel mal funcionament de correus en els supòsits d’enviament per aquest mitjà dels premis de la present promoció .

No podran participar en la promoció els empleats o funcionaris de Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia , ni els seus familiars fins al primer grau .

Participar en aquesta promoció suposa la plena acceptació d’aquestes bases .