Llicència del mercat dels Artesans

CARNET/LLICÈNCIA D’ARTESÀ/NA “MERCAT D’ARTESANIA”

S’haurà de renovar anualment (dins de la primera quinzena del mes de desembre).

Documentació a presentar:

  • Instància per triplicat (que es presentarà abans del 30 d’abril).
  • Certificat d’empadronament (de l’Ajuntament corresponent).
  • Dues fotografies carnet.
  • Fotocòpia (i original per a compulsar) del DNI, o Targeta de Residència/Permís de Treball (passaport/Carta d’Identitat i NIE, si és comunitari).
  • Fotocòpia (i original per a compulsar) de la Carta de Mestre/a Artesà (Conselleria de Comerç i Indústria del Consell Insular) o títol similar.
  • Fotocòpia de l’IAE o alta censal (Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta o darrer rebut abonat a la Seguretat Social (Autònoms).
  • Pagament de la taxa municipal corresponent.