Certificats de qualificació urbanística, certificats d’antiguitat i certificats municipals de final d’obra

a) Certificats de qualificació urbanística.

Les sol·licituds de certificats de qualificació urbanística s’acompanyaràn de la següent documentació:

1) Sòl urbà.

 • Plànol d’emplaçament a escala màxima 1:2.000.
 • Plànol de parcel·la a escala màxima 1:1.000 amb referència a elements identificables fixes tals com vies públiques o construccions properes.

2) Sòl rústic.

 • Plànol d’emplaçament sobre cartografia oficial.
 • Plànol de la finca a escala 1:10.000 o 1:5.000.

 

b) Certificats d’antiguitat.

Les sol·licituds de certificats d’antiguitat s’acompanyaran de la següent documentació:

 • Escriptura de propietat.
 • Còpia del darrer rebut de l’impost sobre béns immobles.
 • Plànol de situació i emplaçament.
 • Fotografies de les façanes.

 

c) Certificats municipals de final d’obra.

Les sol·licituds de certificat municipal de final d’obra s’acompanyaran de la següent documentació:

 • Certificació de finalització de l’obra i d’habitabilitat emès per la Direcció Facultativa.
 • Declaració cadastral de nova construcció (model 902).
 • Fotografies de les façanes degudament visades.
 • En sòl urbà, fotografies de la totalitat del vials que limiten la parcel·la descriptives de l’estat de la urbanització.
 • Manual d’ús i manteniment de l’edificació, quan sigui preceptiu.