Llicència per a demolicions

1 .- Les sol licituds de llicència per a demolicions i enderrocament de construccions es presentaran subscrites per la persona interessada o per la que la representi i per la facultativa competent designada per dirigir-les.

2 .- Amb la sol.licitud de llicència s’han de presentar els següents documents:

  • Plànol d’emplaçament a escala màxima 1:1.000 (sòl urbà) i 1:5.000 (sòl rústic).
  • Projecte (plantes, alçats i seccions) que permeti apreciar l’índole de l’enderrocament o demolició a realitzar, visat pel col legi professional corresponent, i memòria descriptiva i tècnica explicativa de les característiques dels treballs, amb indicació del programa i coordinació d’aquestes , així com les precaucions a prendre en relació a la pròpia obra, via pública i construccions o predis veïns.
  • Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, segons el Reial Decreto1627/1997, de 24 d’octubre, realitzat per la persona técnica competent i visat pel col legi professional corresponent.
  • Fotografies en les quals es pugui apreciar si en l’obra a enderrocar o demolir existeix algun element d’interès especial per a l’Ajuntament, des del punt de vista històric, artístic o tradicional. Aquestes fotografies aniran signades en el seu dors pel propietari i el facultatiu designat per dirigir les obres.
  • Comunicació de l’acceptació de la persona facultativa designada com a director/a de les obres i de la seva execució, visat pel col’legi profesional corresponent i designació, si escau, del/a coordinador/a de seguretat, salut i nomenament de l’empresa d’obres encarregada d’executar l’enderrocament.