Llicències de segregació

a) Segregacions en sòl urbà.

Les sol·licituds de llicència de segregació en sòl urbà s’acompanyaran dels següents documents:

 • Memòria justificativa del compliment de la normativa urbanística d’aplicació subscrita pel tècnic competent, quan la parcel aquest edificada.
 • Plànol d’ubicació a escala màxima 1:2.000.
 • Plànol de la finca matriu a escala màxima 1:500.
 • Plànols de la finca a segregar escala màxima 1:500.

 

b) Segregacions en sòl rústic sense edificacions.

Les sol·licituds de llicència de segregació en sòl rústic quan no existeixin edificacions s’acompanyaran dels següents documents.

 • Projecte redactat pel tècnic competent degudament visat que haurà d’incloure: memòria justificativa del compliment de la normativa urbanística d’aplicació, plànol d’emplaçament i situació, plànol de la finca matriu a escala màxima 1:2.000 i plànol de la finca a segregar escala màxima 1:1.000 i historial registral de la finca matriu actualitzat.

 

c) Segregacions en sòl rústic quan hi ha edificacions.

Les sol·licituds de llicència de segregació en sòl rústic quan existeix edificació, d’acord amb la instrucció tècnica de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric-Artístic (BOIB12/07/05).

 • Indicació de l’expedient de sòl rústic autoritzat del qual deriva la vinculació si hi ha o, si es procedeix, aportar la documentació descriptiva i gràfica de la parcel la cadastral.
 • Memòria explicativa degudament visada.
 • Historial registral de la parcel en la qual es vol fer la desvinculació, amb antiguitat màxima de tres mesos.
 • Mapes de situació a escala 1:5.000 i 1:10.000 i fotografia aèria sobre la qual es grafia la delimitació de la parcel.la.
 • Plànol de la parcel de la qual es vol desvincular una altra. Escala 1:500. Indicant la seva superfície i límits. Haurà d’incorporar els límits de les categories de sòl rústic de les normatives urbanístiques vigents (PTI, planejament municipal, etc.). Visats.
 • Plànol de la parcel la que es vol desvincular. Escala 1:500. Indicant la seva superfície i límits. Visats.
 • Els mapes de situació i els plànols s’hauran de presentar també en format digital (en arxius d’extensió dxf, dwg o dgn), i georeferenciats al mapa topogràfic balear.
 • Fitxa urbanística detallada relativa a cadascuna de les edificacions que hi hagi sobre la parcel matriu (degudament visat).
 • Fotografia aèria sobre la qual es delimiti la parcel.la (degudament visat).
 • Llicències urbanístiques de les edificacions que hi ha a la parcel matriu o, si no, acreditació de la seva antiguitat.
 • La documentació esmentada en els punts 2, 4, 5 i 6 haurà d’estar degudament visada. La totalitat de la documentació ha de ser original o estar degudament compulsada.