Sol·licitud llicència d’obra menor

Només es conceptuaran com a obres menors aquelles de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva i econòmica que no suposin alteració del volum, de les instal·lacions i serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, ni afectin el disseny exterior, la fonamentació, l’estructura o les condicions d’habitabilitat o de seguretat de totes les classes d’edificis i instal·lacions.

En cap cas s’entendran com a obres menors les parcel·lacions urbanístiques i les segregacions en sòl rústic, ni les intervencions en àmbits i elements declarats com a béns d’interès cultural, béns catalogats o béns inclosos en el catàleg municipal, grans moviments de terra i la tala d’una massa d’arbres.

a) Per a la tramitació de les sol·licituds de llicència d’obra menor, s’haurà d’adjuntar:

  • Plànol de situació.
  • Croquis de l’estat actual.
  • Fotografies actuals de l’objecte de la llicència.
  • Croquis de les modificacions, en què s’assenyalin les variacions introduïdes.
  • Memòria descriptiva de les obres.
  • Pressupost detallat per partides i total de l’obra.
  • Nomenament d’empresa constructora.
  • Darrer rebut de l’impost sobre béns immobles.

b) Per a la col·locació de grues i, si així ho estimen els serveis tècnics municipals, bastides, quan l’entitat d’aquests ho requereixi, s’exigirà el nomenament d’un tècnic competent mitjançant document firmat.

c) En cas de requerir-se, de conformitat amb l’article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres en construcció, estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.

 

L’esmentat estudi haurà d’aportar-se redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, així com, si escau, nomenament d’un coordinador de seguretat i salut.