EXP. 114/17.- Projecte nou parc infantil a Sant Jordi, TM Sant Josep.

Data de publicació: 30 novembre, 2017


En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 146 de 30 de novembre de 2017 es va publicar anunci d’exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte nou parc infantil a Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.”

Es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB.

Finalitza el 26 de desembre de 2017.

PROJECTE Parc infantil St. Jordi