Arxius

Expedient núm.: 644/2018. Ban – Seguretat Pous i Perforacions

Expedient núm.: 644/2018

Procediment: Ban – Seguretat Pous i Perforacions

Data d’iniciació: 21/01/2019

BAN

 Josep Marí Ribas, alcalde de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia,

FAIG SABER:

Aquest ajuntament ha tingut coneixement de l’existència de pous oberts (i estructures similars), en alguns casos sense cap mena de protecció i en altres tapats de forma insegura, al municipi de Sant Josep de sa Talaia. Des de l’ajuntament es vol recordar el risc que suposen aquests pous per a la seguretat de les persones i animals.

El Pla hidrològic de les Illes Balears i el Reglament general de les normes bàsiques de seguretat minera estableixen que els pous o perforacions han d’estar ben protegits en les seves fases de construcció, ús o abandonament. Aquestes normes també determinen les condicions i característiques que ha de tenir aquesta protecció, sens prejudici de les llicències i permisos necessaris.

Des de l’Ajuntament es recorda l’obligatorietat de guardar les normes de seguretat dels pous per evitar possibles accidents. En aquest sentit, es requereix als propietaris o usuaris dels pous el tancament dels mateixos en compliment de les normes de seguretat. En cas de no realitzar-se aquest tancament, l’ajuntament procedirà a denunciar el titular del pou a les administracions competents.

Així mateix, es recorda que el propietaris dels pous seran responsables de tots els danys que aquestes instal·lacions puguin causar per no trobar-se degudament protegides.

Finalment, es vol informar que per qualsevol dubte o aclariment, les persones interessades es poden adreçar a:

  • Direcció general de Recursos hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (Carrer Múrcia 6, Eivissa – Tel: 971177688)
  • Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (c/ Pere Escanelles núm. 12-16, Tel: 971800125)

 

Expedient d’urbanisme i activitats num. 8296/2018

Exp. 8296/2018

A  N  U  N  C  I

Mitjançant acord de la Junta de Govern  de l’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, de data 30.06.17, s’adoptà acord d’aprovació inicial del “Projecte Modificat per a un edifici per a usos turístics i socioculturals, i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli, Sant Agustí, TM Sant Josep”. Atès el que disposa l’art. 2 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, quant a la tramitació del permís d’instal·lació i d’obres per a l’activitat permanent major d’un EDIFICI PER A USOS TURÍSTICOS I SOCIOCULTURALS AL CARRER DE S’OLI, a ubicar al carrer Màlaga, 5, caló de s’Oli, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, d’aquest terme municipal, amb projectes coordinats d’activitat, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Antonio Roig Marí, amb visat núm. 134309/0002 de data 20.09.16, i projecte d’edificació bàsic i d’execució, redactat per l’arquitecte Sr. José Antonio Ruiz Jiménez, de data març 2017.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l’expedient al Departament d’Urbanisme i Activitats d’aquest Ajuntament (c/ de Pere Escanellas, 12-16) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació a la web del present anunci.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA S_ART.40 LLEI 7_13