Arxius

Escola de Pasqua 2020

Per realitzar la preinscripció, els pares han d’enviar el full d’inscripció complimentat al correu joventut@santjosep.org indicant a l’assumpte INSCRIPCIO ESCOLA DE PASQUA 2020, sense necessitat de pagar les taxes prèviament ni d’enviar ningun tipus de documentació.

Si finalment es realitzés l’Escola de Pasqua, ens posaríem en contacte amb els preinscrits per tal de que fessin el pagament i entregaren la documentació pertinent.

Full inscripció format excel

Full inscripció format pdf

Convocatòria per a la realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal de taxista, any 2020

Bases

SOL·LICITUD

Model de poder de representació

AVÍS: POSPOSADES LES PROVES DE L’EXAMEN PERMÍS DE CONDUCTOR DE TAXI

ATENENT AL PUNT SISÈ DE LA RESOLUCIÓ DE 10/03/2020 DEL SECRETARI D’ESTAT DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ SOBRE MESURES A ADOPTAR A L’AGE AMB MOTIU DEL COVID-19:

Sisena. Proves selectives. L’òrgan convocant de cada procés selectiu en curs haurà de posposar, pel temps imprescindible, la realització de proves selectives, especialment aquelles de concurrència massiva, i es garantirà en tot cas la continuïtat dels processos, excepte aquells relacionats amb les mesures adoptades per a la contenció del COVID-19.

ES POSPOSEN FINS A NOU AVÍS LES PROVES DE L’EXAMEN DEL PERMÍS DE CONDUCTOR DE TAXI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA ANY 2020.

ES MANTÉ EL TRÀMIT D’ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I TERMINIS, LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS ES PUBLICARÀ PROPERAMENT.

NORMATIVA

Normativa taxi. LEY BALEAR

Normativa taxi. Orden del Consejero de Fomento sobre recogida de viajeros

Normativa taxi. ORDENANZA TAXI

Normativa taxi. REGLAMENTO NACIONAL

Normativa taxi. Trabajo radio-taxi

Ajuda per al Foment del comerç local de l’illa d’Eivissa per a actuacions realitzades l’any 2018

Des del departament de comerç de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, en maig del 2018 es va sol·licitar l’ajuda per al Foment del comerç local de l’illa d’Eivissa per a actuacions realitzades l’any 2018, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 52 de 23 d’abril de 2019.

Les actuacions portades a terme pels quals es va sol·licitar subvenció són:

· Despeses de realització, per persones físiques o jurídiques consultores, d’estudis i programes orientats a la formulació de propostes concretes d’actuació comercial, que tinguin una incidència directa en la dinamització del comerç local.
· Despeses de realització d’accions de comunicació i publicitat, creació d’aplicacions informàtiques, pàgines web, dirigides a la promoció sectorial o de zones comercials.
· Despeses relatives al desenvolupament de fires, activitats d’animació, i esdeveniments similars per a la incentivació del consum o foment d’una zona comercial.
· Despeses de realització d’activitats de formació a comerços, per persones o empreses especialitzades, amb vista a garantir el futur dels comerços.

La quantia sol·licitada i concedida és de 12.929,95 €