Exp. APJ-87/16 d’activitats i urbanisme

Data de publicació: 14 juliol, 2017


A  N  U  N  C  I

JMB FUSION, SL, amb CIF. B-57.918.575, ha sol·licitat permís d’instal·lació sense obres per a l’activitat permanent major d’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA, LLOGUER D’ESQUÍ BUS, ESQUÍ NÀUTIC, GANDULES, I PARA-SOLS, amb la denominació comercial d’ “Ibiza Watersports,” a ubicar a la platja de s’Estanyol,  parròquia de Sant Agustí des Vedrà, d’aquest terme municipal, amb una capacitat de 3 persones, segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. JOSE ALFONSO MANZANARES CASTELLANOS, de data octubre de 2016.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l’expedient al Departament d’Urbanisme i Activitats d’aquest Ajuntament (c/ Pere Escanellas, 12-16) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

 Sant Josep de sa Talaia,  6 de juliol de 2017

EL REGIDOR D’URBANISME I ACTIVITATS

(Per delegació Decret 969/16)

Sign.: Ángel Luis Guerrero Domínguez.

Exp. en PDF i sigant: ANUNCI EXP. APJ-87.16