Padrò d’habitants

Inscripció en el padró municipal d’habitants

Per a la sol·licitud d’inscripció totes les persones interessades hauran d’aportar original i còpia de la documentació que a continuació es detalla:

  • Ciutadania espanyola: DNI
  • Membres de la Unió Europea o d’altres Estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: targeta de residència en vigor o certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, que haurà d’anar acompanyat d’algun dels documents acreditatius de la identitat a què fa referència l’article 16.2 f) de la LBRL, això és, document acreditatiu de la identitat o passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència.
  • Ciutadania estrangera no comunitaris: targeta de residència en vigor expedida per les autoritats espanyoles o passaport en vigor expedit per les autoritats dels país de procedència

Per a la inscripció de menors d’edat que no estiguin en possessió de document acreditatiu de la identitat, s’haurà de presentar el Llibre de Família.

  • Document que justifiqui l’ocupació de l’habitatge ( títol de propietat, contracte de lloguer….)
  • Totes les persones majors d’edat hauran de signar la sol•licitud i el full d’empadronament, en el cas de menors d’edat haurà de signar pare, mare o tutor.

Documents relacionats:

Inscripció al Padró Municipal

Inscripció menors al Padró Municipal

Declaració jurada de no estar empadronat a un altre municipi