ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 06/12 A CELEBRAR EL PROPER DIA 31 DE MAIG A LES 12.00 H.

I. PART RESOLUTÒRIA.

1r.- Aprovació, si pertoca, dels esborrany de les actes següents:

Acta núm. 04/12, de la sessió ordinària de 26 de abril.

Acta núm. 05/12, de la sessió extraordinària de 15 de maig.

2n.- Aprovació, si pertoca, de la revisió de preus i interessos de demora corresponent a les obres del “Projecte bulevard Cala de Bou i “Projecte adequació d’infraestructures dels carrers de Cala de Bou i es Caló”.

3r.- Ratificació de sol·licitud de subscripció d’un conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral.

4t.- Mocions presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE sobre:

4.1.- L’expedició del certificat de resident al municipi de Sant Josep de Sa Talaia

4.2.- Sortida del camí de Benimussa a la carretera PM 803.

4.3.- Millores al camp municipal de futbol de Sant Jordi.

4.4.- Obres a les escoles del municipi.

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

5è.- Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia.

6è- Mocions de control presentades per escrit pel Grup PSOE-PACTE, sobre:

6.1.- Actuacions previstes per la propera temporada turística en matèria de seguretat.

6.2.- La programació de Can Jeroni.

7è- Precs i Preguntes.