Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep ha actuat des del primer moment en defensa de la legalitat urbanística al cas de les obres d’un suposat agroturisme a Sant Jordi, arrel de les què va obrir expedient d’infracció el 10 d’octubre de l’any passat

17 gener, 2020

Arrel de les últimes informacions publicades, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia vol puntualitzar els fets, vist que s’insisteix en una versió que ha estat rectificada pel propi Consell d’Eivissa, segons la qual aquest Consistori no hauria actuat davant les obres il·legals d’un presumpte agroturisme que s’estaria construint al nostre terme municipal, al terme de Sant Jordi. L’actuació municipal ha estat en tot moment diligent i d’acord als procediments que són de la seva competència, sense que en cap cas es pugui argumentar una falta de vigilància per part dels tècnics al càrrec de la disciplina urbanística en els fets denunciats davant aquesta Administració. Fruit d’aquesta, l’Ajuntament va obrir un expedient d’infracció urbanística uns dies després de tenir
coneixement, per la denúncia d’un particular, d’aquestes obres sense llicència.

En tot moment s’han donat des d’aquest equip de govern totes les explicacions requerides sobre l’actuació que s’ha portat a terme, amb la única reserva d’aquelles que podrien perjudicar la resolució dels procediments iniciats perquè vulneren les garanties a les què té dret fins i tot de la part investigada. Malauradament, aquestes explicacions s’han publicat de forma esbiaixada suggerint una desídia que no ha existit, ni per part dels tècnics ni dels responsables polítics d’aquesta Corporació. Amb un relat fictici dels fets es pretén traslladar que les obres haurien començat fa més de dos anys, fet del que no hi ha una constància formal, i que la institució insular s’ha vist obligada a subrogar-se les competències urbanístiques davant la inacció municipal, que hauria ignorat, segons aquesta versió, les explicacions requerides des del Consell sense rebre una resposta dins els terminis.

Ben al contrari, la instrucció dels fets s’inicia l’octubre de l’any passat, quan el dia 3 es rep la denúncia d’un particular sobre unes suposades obres sense llicència a Sant Jordi. Quatre dies més tard, el 7 d’octubre, s’inicia l’expedient d’infracció corresponent. A l’Ajuntament li consta que el mateix particular presenta denúncia també davant el Consell, dins la relació fluïda existent entre els respectius gabinets de disciplina urbanística, fet pel qual es coordina una primera inspecció conjunta, amb zeladors de totes dues administracions, pel dia 10 d’octubre, una setmana després de la primera denúncia i tres dies després d’obrir el primer expedient. En aquesta inspecció es detecta que les obres en sol rústic comú no tenen llicència, com reconeix la propietat en el mateix acte. El zelador municipal, amb posterioritat, realitza una segona inspecció per mesurar l’abast de les obres no autoritzades, trobant en tot moment la col·laboració de la propietat de la finca.

El 2 de desembre, els serveis urbanístics de l’Ajuntament reben un requeriment del Consell on s’interessen per les actuacions iniciades arrel d’aquest cas. Dos dies més tard, el 4 de desembre, es dóna entrada a l’Ajuntament de tres expedients amb els promotors pretenen regularitzar els treballs: un de legalització, un altre de segregació i un tercer de demolició. Amb aquests expedients, els serveis urbanístics aturen la instrucció de la possible infracció mentre s’estudia si la documentació aportada restableix la legalitat urbanística vulnerada, tal com s’està obligat a fer en aplicació de l’ordenament i les seves garanties. Dies més tard, el 23 de desembre passat, l’Ajuntament és requerit per diversos mitjans a que valori un comunicat del Consell on informa que ha decretat la suspensió de les obres d’un suposat agroturisme –el Consistori no té informació de la finalitat de les feines detectades, només que aquestes s’estan fent sense la llicència preceptiva—.

En el decurs de la tarda d’aquell mateix dia, el Consell es rectifica a sí mateix i remet un segon comunicat on ja no argumenta la inacció de l’Ajuntament com si feia en una primera versió. Tant sols al·ludeix al requeriment sense resposta municipal. Tot i que l’Ajuntament disposa d’un any per contestar el requeriment, havien passat només 21 dies des que es va rebre aquest als serveis urbanístics, que gestionen centenars de peticions d’informació similars a l’any, tant d’instàncies judicials com des d’altres administracions. En el cas que ens ocupa, no està de més recordar que la primera inspecció es fa de manera conjunta i, per tant, l’administració insular és plenament coneixedora de l’inici d’expedient d’infracció per part de Sant Josep tres dies abans.

A pesar que la institució insular informa als mitjans de la paralització a finals de l’any passat, no és fins el 8 de gener es comunica oficialment a l’Ajuntament de Sant Josep. El requeriment anuncia també la voluntat de subrogar-se les competències, i és en aquest context que, davant l’actuació d’una administració superior, els serveis urbanístics municipals comencen a preparar la documentació del cas pel seu trasllat al Consell, en el benentès que aquest completarà la instrucció iniciada a l’Ajuntament en aplicació del mínim sentit de lleialtat institucional. Tot i que no s’havia exhaurit cap termini.

Abans de remetre-la, però, es comprova també que estiguin complerts els expedients presentats per la propietat, amb l’opció que tenen garantida per llei de poder subsanar qualsevol document que pugui mancar abans de donar-los per tancats. Aquesta és la situació al moment actual. L’únic expedient d’infracció urbanístic obert és el de l’Ajuntament de Sant Josep, donat que el Consell no s’ha subrogat les competències en aquest cas; s’ha limitat a anunciar que ho farà.

L’Ajuntament de Sant Josep estarà vigilant de l’evolució d’un cas que sembla que des del Consell semblen molt interessats a instruir, fins al punt d’aplicar uns terminis legals molt interpretables per passar pel damunt dels serveis urbanístics municipals. Confiem que es mantindrà la mateixa celeritat en tota la instrucció d’aquest cas, per tal d’arribar a una ràpida resolució, que és l’interès de tots.

Sant Josep de sa Talaia, 17 de gener de 2020.