Arxius

OFERTA PÚBLICA PER A L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP: MONITOR/A DE TEMPS LLIURE

Les persones interessades que reuneixin tots els requisits han d’enviar la sol·licitud de participació en el procediment selectiu d’oferta pública (disponible a la pàgina web www.soib.es) degudament emplenada i signada a mà al correu electrònic: of.santoni@soib.caib.es, indicant en Assumpte: Oferta per a monitor/a de temps lliure de l’Ajuntament de Sant Josep (ref.2566)

També pot recollir i presentar la sol·licitud en l’Oficina del SOIB de Sant Antoni, C/ Soledat, 54, baixos, Sant Antoni de Portmany en horari de 09:00h a 14:00h.

Termini màxim fins al dia 24/06/2018 (inclòs).

FUNCIONS: Dur a terme directament les activitats amb els nens/as i col·laborar a la planificació i avaluació d’aquestes.

REQUISITS: Ser major de 18 anys. Títol AIXÒ/Graduat Escolar amb Titulació de Monitor de temps lliure, CFGS Animació d’Activitats Físiques i esportives, CFGS Animació Sociocultural, CFGS Integració Social, CFGS Educació Infantil, Grau Educació infantil, Grau Educació Primària, Grau pedagogia, Grau Psicologia, Grau Educació Social, Grau Treballo Social, Grau Ciències de l’Activitat Física i de l’esport o titulacions equivalents.

CONDICIONS: Contracte temporal de dos mesos. Jornada completa de 37,5hs/sem. Horari aproximat de 8:00 a 16.00. Salari: 1.163,35 euros/bruts mensuals.

Enllaç formulari sol·licitud:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3216216&coduo=1464&lang=ca

Enllaç ofertes de feina en difusió:

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04

Resultat de la primera prova de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant concurs-oposició

Nota a 17-04-2013: Acta del resultat de la primera prova de l’oposició d’arquitecte tècnic.

Enlaç a document

___________________________

Nota a 27-03-2013: Llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant concurs-oposició.

Enlaç a:

– Llista

___________________________

Les sol·licituds dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatoria al BOE.

Nota a 05-03-2013: Llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant concurs-oposició.

Enlaç a:

– Llista provisional

______________________________

Les sol·licituds dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatoria al BOE.

Enllaç a:

– BOIB núm. 174 de 23 de noviembre de 2012

– BOE núm. 306 de 21 de diciembre de 2012

_____________________________

Nota a día 19-12-12

Acta de constitució del tribunal, resultat de la prova escrita, valoració de mèrits i llista provisional d’aspirants per incloure a la borsa de treball d’arquitectes

______________________________

Nota a día 13-12-12

Enllaç a llista d’admesos i exclosos del borsi d’arquitectes i fixació de dia i hora per les proves i composició tribunal
Rectificació de la llista d’admesos

________________________________

Les sol·licituds, dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Sant Josep, durant el termini de 7 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatoria al BOIB

Enlaç al BOIB

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educadors i educadores socials, per dur el programa ALTER i per cobrir les places vacants o substitucions a la plantilla de personal d’aquest ajuntament.

Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educadors i educadores socials, amb caràcter laboral temporal, per dur el programa ALTER i per cobrir les places vacants o substitucions a la plantilla de personal d’aquest ajuntament.

Enllaç a:

Bases

Annexes

Convocatòria per a la provisio en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Nota a 11-09-2013: Acta núm 8 del procés selectiu auxiliar administratiu de naturalesa laboral.

Resolució de les al·legacions presentades pels aspirants a la valoració provisional dels mèrits i resultats del procés selectiu

Enllaç a:

· Acta 8

—————————————-

Nota a 12-08-2013: Acta del resultat de la valoració provisional dels mèrits acreditats pels aspirants de la fase de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 09-08-2013: Acta de ratificació i elevació a definitiva del resultat de la prova práctica de la fase de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 01-08-2013: Acta del resultat de la prova práctica de la fase de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 06-06-2013: Acta del resultat del segon exercici de la prova teòrica de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 30-05-2013: Acta del resultat de la primera part del primer exercici de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 15-04-2013: Rectificació del tribunal qualificador de les proves per a la selecció de les proves per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu

Enllaç a:

· Rectificación

____________________________

Nota a 27-03-2013: Llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de personal laboral fix, amb categoria d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjancant concurs-oposició.

Enllaç a:

Lista

____________________________

Nota a 05-03-2013: Llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de personal laboral fix, amb categoria d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjancant concurs-oposició.

Enllaç a:

Lista

____________________________

Les sol·licituds dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatoria al BOE.

 

Enllaç a:

BOIB núm. 6 de 12 de enero de 2013

BOE núm. 24 de 28 de enero de 2013

BOIB núm. 15 de 31 de enero de 2013

Anunci de l’inici del procediment per a l’obtenció del permís local de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Nota a dia 14-06-2013: Resultats obtinguts pels aspirants a l’obtenció dels permisos locals de conduir de la convocatoria de maig de 2013.

Enllaç a:

Anunci

————————–

Nota a dia 20/05/2013: Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos al procediment per a obtenir el permís municipal de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Enllaç a:

Llista definitiva

————————–

Nota a dia 07/05/2013: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al procediment per a obtenir el permís municipal de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Enllaç a:

Llista provisional

———————–

Anunci de l’inici del procediment per a l’obtenció del permís local de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Pel present anunci es posa en coneixement d’aquelles persones interessades de l’inici del procediment per a l’obtenció del permís local de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 fins el 29 d’abril de 2013, ambdós inclosos, a les oficines municipals d’aquest Ajuntament.

La data, hora i lloc de les proves es publicarà juntament amb la llista provisional d’admesos i exclosos al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Per descarregar un arxiu comprimit amb la documentació, fer clic aquí

Borsa d’aspirants per proveir places de policia turístic vacants a l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Nota a dia 14 de maig: Acta segona de la comissió tècnica per a valoració dels mèrits per a la creació d’una borsa d’aspirants a places de policia turístic.

Enllaç a:

Llista

———-

Nota a dia 03 de maig: Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en la convocatòria per constituir una borsa d’aspirants per a proveir places vacants de policia turístic.

Enllaç a:

Llista

———-

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2013, aprovà les BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ASPIRANT PER PROVEIR PLACES DE POLICIA TURÍSTIC VACANTS A L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, les quals s’han publicat a la pàgina web de l’Ajuntament: www.santjosep.net .

Les bases també es podran consultar i obtenir còpia de les bases a la Secretaria de l’Ajuntament.

Termini de presentació de sol·licituds, fins el dia 24 d’abril de 2013 es podran presentar instàncies a les oficines municipals en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores.

Sant Josep de sa Talaia, 12 d’abril de 2013.

L’ALCALDESSA

St : Maria Nieves Marí Marí

Enllaç a:

Bases en PDF

Convocatòria creació borsa de llicenciats en dret o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal places i llocs de feina de l’ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Nota a día 12/06/2013: Acta resultats primera prova teórica per a la creación d’una borsa de llicenciats en dret

Enllaç a:

· Acta

_______________________

Nota a dia 21/05/2013:  Resolució llista provisional admesos i exclosos de la convocatòria per constituir una borsa de llicenciats en dret o títol equivalent per cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball de l’Ajuntament

Enllaç a:

Decreto 780-2013

_______________________

Nota a dia 27/04/2013:  Rectificació d’error convocatoria borsa llicenciats en dret o títol equivalent

Enllaç a:

Rectificació BOIB

_______________________

És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de llicenciats en dret o títol equivalent, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de tècnic d’administració general que siguin necessaris de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

El termini per a presentación d’instàncies acaba el dia 03 de maig de 2013.

 

Enllaç a:

BOIB nº 54 – 23/04/2012

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, amb caràcter laboral temporal, la contractació de monitors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Nota a 14-06-2013: Es publica l’Acta del Tribunal qualificador per a la valoració de mèrits per cobrir, amb caràcter laboral temporal, la contractació de monitors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Es comunica que conforme a les bases de la convocatòria esmentada es poden presentar al·legacions a la mateixa en el termini de 10 dies hàbils (exclosos els diumenges).

Enllaç a:

· Acta

______________________________________________________

Nota a 06-06-2013: Llista definitiva d’admesos i exclosos per un borsí de monitors de temps lliure

Enllaç a:

 

· Llista

______________________________________________________

Nota: Aprovació provisional llista d’admesos i exclosos per un borsí de monitors de temps lliure

Enllaç a:

Decreto 798-2013

_______________________________________________________

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud.

 

Es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Josep, dins del termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB i s’adreçaran a l’alcaldessa. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia següent hàbil.

Enllaç a BOIB nº 59 (02-05-2013)

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, amb caràcter laboral temporal, la contractació de directors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Nota a 14-06-2013: Es publica l’Acta del Tribunal qualificador per a la valoració de mèrits per cobrir, amb caràcter laboral temporal, la contractació de directors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Es comunica que conforme a les bases de la convocatòria esmentada es poden presentar al·legacions a la mateixa en el termini de 10 dies hàbils (exclosos els diumenges).

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 06-06-2013: Llista definitiva d’admesos i exclosos per un borsí de directors de temps lliure

Enllaç a:

· Llista

____________________________

Nota: Aprovació provisional llista d’admesos i exclosos per un borsí de directors de temps lliure

Enllaç a:

Decreto 799/2013

____________________________

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud.

Es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Josep, dins del termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB i s’adreçaran a l’alcaldessa. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia següent hàbil.

Enllaç a BOIB nº 59 (02-05-2013)