Resultat de la primera prova de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant concurs-oposició

Nota a 17-04-2013: Acta del resultat de la primera prova de l’oposició d’arquitecte tècnic.

Enlaç a document

___________________________

Nota a 27-03-2013: Llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant concurs-oposició.

Enlaç a:

– Llista

___________________________

Les sol·licituds dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatoria al BOE.

Nota a 05-03-2013: Llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic amb caràcter de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant concurs-oposició.

Enlaç a:

– Llista provisional

______________________________

Les sol·licituds dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatoria al BOE.

Enllaç a:

– BOIB núm. 174 de 23 de noviembre de 2012

– BOE núm. 306 de 21 de diciembre de 2012

_____________________________

Nota a día 19-12-12

Acta de constitució del tribunal, resultat de la prova escrita, valoració de mèrits i llista provisional d’aspirants per incloure a la borsa de treball d’arquitectes

______________________________

Nota a día 13-12-12

Enllaç a llista d’admesos i exclosos del borsi d’arquitectes i fixació de dia i hora per les proves i composició tribunal
Rectificació de la llista d’admesos

________________________________

Les sol·licituds, dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Sant Josep, durant el termini de 7 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatoria al BOIB

Enlaç al BOIB