Convocatòria del procedimet negociat amb publicitat, per a la contractació de les obres del “Proyecto modificado de urbanización del solar municipal de Can Costera para centro de salud, en el nucleo de Sant Josep”

Dilluns, 05 de Desembre de 2011, 13:00

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2011, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procedimet negociat amb publicitat, per a la contractació de les obres del “Proyecto modificado de urbanización del solar municipal de Can Costera para centro de salud, en el nucleo de Sant Josep”, conforme a les següents dades:

 

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Departament de contractació.
2. Domicili: C/Pere Escanellas, 12
3. Localitat i Codi Postal. Sant Josep de sa Talaia. Illes Balears, CP07830.
4. Telèfon: 971800125
5. Telefax: 971800221.
6. Correu electrònic: secretaria@santjosepdesatalaia.cat
7. Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: www.santjosepdesatalaia.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals a comptar a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el Pertil del contractant.

d) Nombre d’expedient: 76/2011

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Contracte d’obres.
b) Descripció de l’objecte: Contractació de les obres del “Proyecto modificado de urbanización del solar municipal de Can Costera para centro de salud, en el nucleo de Sant Josep”

c) Lloc d’execució/lliurament
1. Domicili: C/ Pere Escanelles, 12
2. Localitat i Codi Postal: Sant Josep de sa Talaia, 07830.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.
c) Criteris d’Adjudicació

Millora de l’oferta econòmica …………. Fins a 50 punts
Millores valorades proposades:……….. Fins a 25 punts
Millora del termini d’execució …………..Fins a 15 punts.
Millora del termini de garantia …………… Fins a 10 punts

4. Pressupost base de licitació.

a) Import net 87.347,63 €. IVA 18% 15.722,57 €. Import total 103.070,20 €.

5. Garantia exigides. Definitiva (5 % de l’import d’adjudicació).

6. Requisits específics del contractista:
a) Classificació del contractista: D’acord amb el que preveu l’art. 54 de la Llei 30/07, no precisa classificació de contractista.
b)Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional.
c)Altres requisits específics.

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir del següent a la data de la publicació del present anunci en el Perfil de contractant.
b) Modalitat de presentació.

c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Departament de contractació.
2. Domicili: C/Pere Escanellas, 12
3. Localitat i Codi Postal. Sant Josep de sa Talaia. Illes Balears, CP07830.
4. Adreça electrònica: secretaria@santjosepdesatalaia.cat

8. Obertura d’ofertes:
a) Adreça. Carrer Pere Escanelles, 12
b) Localitat i Codi Postal: Sant Josep de Sa Talaia, Illes Balears, CP 07830

 

Sant Josep de sa Talaia, 5 de desembre de 2011.

L’Alcalde

Signatura. : Josep Marí Ribas.

Descàrregues

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Documentació projecte