Arxiu de la categoria: Perfil del contractant

Exp. 1107/18.- Projecte remodelació carrers Espalmador i Salines, Sant Jordi.

15 maig, 2018

Mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2018, s’ha aprovat inicialment el “Projecte remodelació carrers Espalmador i Salines, Sant Jordi”,

Amb el present anunci al tauler d’anunci al perfil del contractant de la seu electrónica de l’Ajuntament, es sotmet a información pública pel termini de quinze diez naturals, a comptar des del següent al de la publicació, per a consultes i posibles al·legacions i consideracions al projecte.

El termini finalitza el dia 30 de maig de 2018..

PROJECTE Carrer Espalmador

Exp. 47/18.- Contracte mixt de serveis i subministrament de instal·lació, manteniment, neteja, retirada i emmagatzematge de l’equipament municipal a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

26 abril, 2018

En el perfil del contractant de la plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat es publica convocatoria del “Contracte mixt de serveis i subministramente de instal·lació, manteniment, neteja, retirada i emmagatzematge de l’equipament municipal de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia. Illes Balears.

El termini per a la presentación d’ofertes es de 15 naturals des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant i  finalitza a les 14,00 hores del dia 11 de maig de 2018.

PPT

PCAP

 

Exp. 50/17.- Servei contractació de les autoritzacions d’explotacions d’instal·lacions de temporada de platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021.

27 febrer, 2018

Nota: Totes les actuacions d’aquest procediment s’actualitzen i  es poden consultar al perfil  del  contractant de  la Seu electrónica.

PLANTILLA IMPRESSIO DE TIQUETS DE HAMAQUES PER DESCARREGAR (26/06/2018)

Puntuación DEFINITIVA propuesta técnica

Puntuació provisional sobre 3

Publicació puntuació sobre 3

ANUNCI DE MESA DE CONTRACTACIÓ

La Junta de Govern de data d’avui va resoldre el recurs presentat per l’entitat Playas de Cala Carbó, SL en el sentit d’admitir-la a la licitació als lots 46 i 47.

La mesa de contractació, en compliment de l’acord de la Junta de Govern, ha de procedir a l’apertura dels sobres número 3 dels esmentats lots. Pel present, i com a interessat se li convoca urgentment a l’acte públic d’obertura del sobre número 3 que tendrá lloc avui a les 11:45 a la sal de Plens de l’Ajuntament.

 

ANUNCI SOBRE DATA D’OBERTURA SOBRE 3

Convocatoria a l’acte d’obertura pública del sobre 3 dels licitadors admesos, que tindrà lloc demà dijous dia 19 d’abril de 2018 a les 10,00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament  

Publicació mesa contractació

Anunci reanudació período presentación ofertes publicat en el BOIB núm. 39 de 29 de març de 2018 i el termini per a la presentación d’ofertes finalitza el dia 9 d’abril de 2018.

RESOLUCIÓ NOVES CONSULTES RELATIVES ALS PLECS:

CONSULTA 7

CONSULTA 8

CONSULTA 9

CONSULTA 10

CONSULTA 11

CONSULTA 12

CONSULTA 13

CONSULTA 14

CONSULTA 15

CONSULTA 16

CONSULTA 17

CONSULTA 18

CONSULTA 19

CONSULTA 20

CONSULTA 21

 

Anunci remès al BOIB de l’acord de la Junta de Govern Local de 23.03.2018 de reanudació del termini per presentar proposicions d’acord amb els Plecs i annexes rectificats.

Anunici remès BOIB català

Plecs de condicions, prescripcions tècniques i annexes rectificats, aprovats per la Junta de Govern Local de 23/03/2018.

RECTIFICACIÓ PCAP aprovats JGL 23.03.18 (cat.)

RECTIFICACIÓ PPTP aprovats JGL 23.03.18 (cat.)

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

ANEXO IX

 

Publicació: 13/03/18

Anunci suspensió licitació platges

Publicació: 08/03/18

APROVACIÓ DE CORRECCIONS DE L’ANNEX I i ACLARIMENTS AL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO ADMINISTRATIVES, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE FEBRER DE 2018, SOBRE AUTORITZACIONS TEMPORALS A LES PLATGES.

Resolució consultes formulades sobre el PCAP.

S’han detectat i corregit errors a:

Lots 3 i 6 ( S’Estanyol)

Lots 75,77 i 86 (Platja den Bossa)

S’adjunta Annex I del PCAP amb la relació CORREGIDA dels Lots i cànons

ANEXO I. CÁNONES corregido 08-03-18

ANUNCI  DE RECTIFICACIÓ PUBLICAT EL 28 DE FEBRER DE 2018.

En data 27 de febrer de 2018, es publica el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques que ha de regir el “Servei contractació de les autoritzacions d’explotacions d’instal·lacions de temporada de platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021”.

Advertits diversos errors numèrics i aritmètics en el PCAP, en el PPT i en els annexos, es publica en el perfil del contractant les següents esmenes i rectificacions: 

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

1º Es publica correctament l’annex I que rectifica el preu del lot 20 i el lot 68.

ANEXO I. CÁNONES

2º Es publica correctament l’annex VII que rectifica la clàusula a) ponderació dels criteris socials

ANEXO VII.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

S’ha inclos l’annex III que no es va publicar en aquesta versió i a continuació es publica el PPT complert:

PPTP Català complet firmat RECTIFICAT Annex III

PUBLICACIÓ DATA 27 DE FEBRER DE 2018.

Aprovació de l’expedient de contractació del “Servei contractació de les autoritzacions d’explotacions de instal·lacions de temporada de platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021.

BOIB núm.26 de 27 de febrero de 2018.

El termini per a la presentación d’ofertes es de 20 dies naturals a comptar a partir del següent a la data de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el dia 20 de març de 2018

PCAP Complet firmat CAT_firmado

PPTP Complet firmat CAT__firmado (Modificat, afegit annex III, consultar plec complert publicat en data 28/02/18

ANNEXOS

ANNEX I. DESCRIPCIÓ DE LOTS I CÀNONS (Modificat, consultar annex publicat en data 28/02/18)
ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANNEX III. MODEL DE DECLARACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
ANNEX IV. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
ANNEX V. MODEL D’OFERTA TÈCNICA PER A LOTS TIPUS A HAMAQUES I PARA-SOLS
ANNEX VI. MODEL D’OFERTA TÈCNICA PER A LOTS TIPUS B ELEMENTS NÀUTICS
ANNEX VII. MODEL D’OFERTA TÈCNICA PER A LOTS TIPUS C QUIOSCS (Modificat, consultar annex publicat en data 28/02/18)
ANNEX VIII. RELACIÓ D’ASSOCIACIONS D’INTERÈS SOCIAL I COMUNITARI
ANNEX IX. RELACIÓ D’ASSOCIACIONS MEDIAMBIENTALS
ANNEX X. COMPROMÍS UNIÓ TEMPORAL D’empreses
ANNEX XI. MODEL D’AVAL

Expt. 93/17. Contractació servei de manteniment de l’estació depuradora de Cala Vedella, TM Sant Josep de sa Talaia.

1 febrer, 2018

Aprovació de  l’expedient de contractació del “Servei de manteniment de l’estació depuradora de Cala Vedella de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 15 de 1 de febrer de 2018.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 16 de febrer de 2018.

Plec clàusules administratives edar_firmado

PLIEGO TECNICO depuradora C.Vedella_firmado

Exp. 91/17. Contractació sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

11 gener, 2018

Resolució consultes al Plec Tècnic de l’Expedient 91/17 sobre “Contractació sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

Consultes al PPT – Exp 91_17_CAT

Rectificació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació dels “Sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

El termini per a la presentación de proposicions es de 40 días naturals a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci de licitació al DUE

Finalitza el 16 d’abril de 2018.

PPT Sant Josep de sa Talaia 20180226v2_firmado

Plec clàusules administratives telecomunicacions_vTIC_firmado

Anunci suspensió procediment

Anunci 14608 BOIB núm. 5

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació dels “Sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 5 de 11 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 15 días naturals a comptar a partir del seguent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 26 de gener de 2018.

Plec clàusules administratives telecomunicacions_firmado

PPT Sant Josep de sa Talaia telecomunicacions

Exp. 124/17. Projecte d’ampliació i renovació de la xarxa municipal de proveïment d’aigua de Sant Jordi de ses Salines.

11 gener, 2018

Anunci 14610 BOIB núm. 5

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte d’ampliació i renovació de la xarxa municipal de proveïment d’aigua de Sant Jordi de ses Salines”.

BOIB núm. 5 de 11 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 6 de febrero de 2018.

pliego obras abierto AIGUA SANT JORDI_firmado

Projecte

 

Exp. 123/17. Projecte millores xarxa municipal d’abastament. Actuacions: Cala Vedella, Cala Carbó, Cala Tarida i Cala d’Hort, TM Sant Josep.

11 gener, 2018

Anunci 14609 BOIB núm. 5

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte millores xarxa municipal d’abastament. Actuacions: Cala Vedella, Cala Carbó, Cala Tarida i Cala d’Hort, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 5 de 11 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 6 de febrero de 2018.

PROJECTE MILLORES XARXA ABASTAMENT ZONA OEST

pliego obras abierto AIGUA ZONA OEST_firmado

 

Exp. 141/17. Projecte de millora de l’explanada exterior de les instal·lacions de tir amb arc d’Es Cubells.

8 gener, 2018

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte millora de l’explanada exterior de les instal·lacions de tir amb arc d’Es Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 3 de 6 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 1 de febrero de 2018.

PROYECTO MEJORA EXPLANADA TIRO CON ARCO ES CUBELLS

pliego obras abierto esplanada tir amb arc_firmado

 

Exp. 140/17. Projecte de substitució i millora del paviment esportiu del camp de futbol de Sant Jordi.

8 gener, 2018

Anunci suspensió procediment publicat el 26 de gener de 2018

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte substitució i millora del paviment esportiu del camp de futbol de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 3 de 6 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza l’1 de febrer de 2018.

PROYECTO CANVIO DE CESPED

pliego obras abierto paviment futbol St. Jordi_firmado

Exp. 142/17.- Projecte millora de la il·luminació ir reg del camp de futbol de Sant Jordi.

8 gener, 2018

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte millora de la il·luminació i reg del camp de futbol de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 3 de 6 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 1 de febrero de 2018.

PROJECTE ILUMINACIÓ I REG

pliego obras abierto reg St. Jordi_firmado