Exp. 91/17. Contractació sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 11 gener, 2018

Última modificació: 28 març, 2018


Resolució consultes al Plec Tècnic de l’Expedient 91/17 sobre “Contractació sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

Consultes al PPT – Exp 91_17_CAT

Rectificació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació dels “Sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

El termini per a la presentación de proposicions es de 40 días naturals a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci de licitació al DUE

Finalitza el 16 d’abril de 2018.

PPT Sant Josep de sa Talaia 20180226v2_firmado

Plec clàusules administratives telecomunicacions_vTIC_firmado

Anunci suspensió procediment

Anunci 14608 BOIB núm. 5

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació dels “Sistemes i serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 5 de 11 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 15 días naturals a comptar a partir del seguent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 26 de gener de 2018.

Plec clàusules administratives telecomunicacions_firmado

PPT Sant Josep de sa Talaia telecomunicacions