Exp. 124/17. Projecte d’ampliació i renovació de la xarxa municipal de proveïment d’aigua de Sant Jordi de ses Salines.

Data de publicació: 11 gener, 2018


Anunci 14610 BOIB núm. 5

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte d’ampliació i renovació de la xarxa municipal de proveïment d’aigua de Sant Jordi de ses Salines”.

BOIB núm. 5 de 11 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 6 de febrero de 2018.

pliego obras abierto AIGUA SANT JORDI_firmado

Projecte