Exp. 1107/18.- Projecte remodelació carrers Espalmador i Salines, Sant Jordi.

Data de publicació: 15 maig, 2018


Mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2018, s’ha aprovat inicialment el “Projecte remodelació carrers Espalmador i Salines, Sant Jordi”,

Amb el present anunci al tauler d’anunci al perfil del contractant de la seu electrónica de l’Ajuntament, es sotmet a información pública pel termini de quinze diez naturals, a comptar des del següent al de la publicació, per a consultes i posibles al·legacions i consideracions al projecte.

El termini finalitza el dia 30 de maig de 2018..

PROJECTE Carrer Espalmador