Exp. 04/17.- Convocatòria licitació “Projecte d’ampliació nínxols i columbaris al cementeri de Sant Francesc de s’Estany, TM Sant Josep”.

Data de publicació: 13 març, 2017

Última modificació: 14 març, 2017


Data 13.03.17

Aprovació del projecte i plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte d’ampliació nínxols i columbaris al cementeri de Sant Francesc de s’Estany, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 30 de 11 de març  de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 27 de març de 2017.

Plec clàusules administratives ninxols Sant Frances_firmado

Plec prescripcions tecniques_firmado

PROJECTE COMPLET cementiri sant francesc