Exp. 10/15: Servei municipal de prevenció i control de la legionel·losis en aplicació del Reial Decret 865/2013.

Data publicació: 15 d’abril de 2015.

NOVA CONVOCATORIA LICITACIÓ “SERVEI MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSIS EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 865/2013”.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 53 de data 15 d’abril de 2015, apareix publicada la convocatoria per a la contractació del “Servei municipal de prevenció i control de la legionel·losis en aplicació del Reial Decret 865/2013”.

El termini per a la presentació de proposicions finalitza el dia 29 d’abril de 2015.

Plec de clàusules administratives particulars: Plec clàusules administratives legionela.

Plec de prescripcions tècniques:Plec condicions tècniques legionela

Data publicació: 02/03/2015

Supensió termini presentació ofertes:

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 297/2015 de data 02 de març de 2015, s’ha resolt:

  • Suspendre el termini de presentació d’ofertes al procediment obert convocat per a la contractació del “Servei municipal de prevenció i control de la legionel·losis en aplicació del Reial Decret 865/2003, mentrestant no es resolguin les al·legacions presentades.

Una vegada resoltes les al·legacions es publicarà l’anunci de nova convocatòria al BOIB i al perfil del contractant.

  • Publicar la present resolució al BOIB i al perfil del contractant als efectes pertinents.