Exp. 112/17.- Projecte condicionament paviment pista col·legi Sant Jordi, TM Sant Josep.

Data de publicació: 30 novembre, 2017

Última modificació: 12 abril, 2018


Publicació formalització contracte pista col·legi

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte condicionament paviment pista col·legi Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 146 de 30 de novembre de 2017.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 26 de desembre  de 2017.

PROJECTE COMPLET PISTA ST. JORDI

pliego obras abierto pista St. Jordi_firmado