Exp. 113/17.- Projecte de reforç paviment del carrer Begònies i carrer Polls a Sant Jordi, TM Sant Josep

Data de publicació: 30 novembre, 2017

Última modificació: 12 abril, 2018


Publicació formalització contracte carrer Begonies

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte de reforç paviment del carrer Begònies i Polls a Sant Jordi, Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 146 de 30 de novembre de 2017.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 diez naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 26 de desembre  de 2017.

PROJECTE Carrer Begònies

pliego obras abierto Carrer Begònies_firmado