Exp. 124/17.- Projecte d’ampliació i renovació de la xarxa municipal de proveiment d’aigua de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 2 novembre, 2017


En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 134 de 02 de novembre de 2017 es va publicar anunci d’exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’ampliació i renovació de la xarxa municipal de proveiment d’aigua de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.”

Es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB.

Finalitza el 23 de novembre de 2017.

BOIB AMPLIACIÓ RENOVACIÓ XARXA SANT JORDI

PROJECTE