Exp. 142/17.- Projecte millora de la il·luminació ir reg del camp de futbol de Sant Jordi.

Data de publicació: 8 gener, 2018


Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte millora de la il·luminació i reg del camp de futbol de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 3 de 6 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 1 de febrero de 2018.

PROJECTE ILUMINACIÓ I REG

pliego obras abierto reg St. Jordi_firmado