Expedient 15/13 “Projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua de la zona de Club Delfín, Sant Agustí”

 

Procediment negociat amb publicitat del contracte d’obres de l’art. 6 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre per a la contractació de l’execució de les obres per a la “Projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua de la zona de Club Delfín, Sant Agustí”

CONTRACTE FORMALITZAT EN DATA 20 DE SETEMBRE DE 2013

Enllaç a document de formalització