Exp. 19/16: Aprovació del plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques per al “Contracte de servei públic d’abalissament a les platges del terme municipal”.

Data de publicació 08.07.16

Publicació contracte balissament

Data de publicació: 18.04.16

Aprovació del Plec de condicions que ha de regir el contracte de servei públic d’abalissament a les platges de Sant Josep de sa Talaia per els anys 2016 – 2019.

BOIB NUM. 48 DE 16 D’ABRIL DE 2016

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB, núm. 48 de 16 de abril de 2016.

Acaba el 2 de mayo de 2016