Exp. 26/14: Projecte millora xarxa municipal abastament canonada transport interconnexió a bombeig Puig Cardona, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data publicació 26 de maig de 2015: Publicació formalització contracte xarxa abastament aigua

Data publicació: 20 de febrer de 2015.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 25 de data 20 de febrer de 2015, apareix publicada la convocatoria per a la contractació de les obres del “Projecte millora xarxa municipal abastament: canonada transport interconnexió a bombeig Puig Cardona, TM de Sant Josep de sa Talaia”.

El termini per a la presentació de proposicions finalitza el dia 9 de març de 2015.

Plec de clàusules administratives particulars: PCA interconnexió bombeig Puig Cardona

Projecte: Proyecto TRANSPORTE INTERCONEXIÓN A PUIG CARDONA con cuadros descompuestos DEF

Descarrega els plànols en format Autocad DWG