Exp. 28/2017: Contracte prestació serveis tècnics i consergeria en el centre cultural Can Jeroni, nucli de Sant Josep.

Data de publicació: 7 agost, 2017

Última modificació: 6 octubre, 2017


Data publicació: 06/10/17

Publicació formalització contracte

Data publicació: 01/09/17

Acta avaluació criteris i proposta adjudicació

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir el “Contracte prestació serveis tècnics i consergeria en el centre cultural Can Jeroni, nucli de Sant Josep”.

BOIB núm. 96 de 5 d’agost  de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a partir del seguent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 21 d’agost de 2017.

Pliego Can Jeroni de 26-07-2017_firmado

Plec clàusules administratives Can Jeroni_firmado