Exp. 28/2017

Data de publicació: 7 agost, 2017


Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir el “Contracte prestació serveis tècnics i consergeria en el centre cultural Can Jeroni, nucli Sant Josep”.

BOIB núm. 96 de 5 d’agost de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 21 d’agost de 2017.