Exp. 41/2016.- Servei d’implantació, manteniment, retirada i emmagatzematge, neteja de banys i dutxes a les platges del terme municipal de Sant Josep.

Data publicació: 20.10.16

Publicació adjudicació contracte

Data publicació: 13.09.16

Composició de la mesa de contractació:

  • Presidenta: La regidora delegada de contractació, Sra. Francisca Ribas Ribas, suplent: Sra. Maria José Guisado Costa.
  • Vocals:
  • El Regidor d’Obres, el Sr. Angel Luis Guerrero Domínguez. Suplent: El Regidor de platges, el Sr. Jose Cardona Cardona.La Tècnic d’administració general, Sra. Neus Guasch Ribas o persona que legalment la susbtitueixei.

    L’interventor de la corporació, Sr. Juan Jose Prats Marí o persona que legalment el substitueixi.

    El tècnic municipal, el Sr. Juan Jose Cerdán Pujalte, suplent: l’arquitecte tècnic, Sr. Victoriano Santos Tribaldos.

  • Secretari/ària: un/a funcionari/ària de la corporació.  

Data publicació: 29.08.16

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 109 de data 27 d’agost de 2016, es publica convocatoria licitació “Servei de manteniment, retirada i emmagatzematge, neteja de banys i dutxes a les platges del terme municipal de Sant Josep.

El termini per a la presentación de proposicions finalitza el 12 de setembre de 2016.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques