Exp. 51/14: Projecte d’ordenació, pavimentació, enllumenat públic i carril bici carretera accés a Cala Vedella nord, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 7 desembre, 2016

Última modificació: 10 març, 2017


Data 10.03.17

Publicació formalització contracte ctra Cala Vedella

Data 07.12.16

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació del “Projecte d’ordenació, pavimentació, enllumenat públic i carril bici carretera accés a Cala Vedella nord, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 153 de data 6 de desembre de 2016.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació

Projecte complet

Plec clàusules administratives Ctra Cala Vedella nord