Exp. 53/15.- Servei de gestió del programa educatiu de Sant Josep de sa Talaia.

Publicació contracte suport educatiu

Plec clàusules administratives

Ple prescripcions tècniques

En el BOIB núm. 83 de data 4 de juny de 2015, es publica la convocatòria per a la licitació del “Servei de gestió del programa educatiu de Sant Josep de sa Talaia”.

El termini per a presentar proposicions finalitza el 19 de juny de 2015.

En el BOIB núm. 83 de fecha 4 de junio de 2015, se publica la convocatoria para la licitación del “Servicio de gestión del programa educativo de Sant Josep de sa Talaia”.

El plazo para presentar proposiciones finaliza el 19 de junio de 2015.