Expedient 57/2013 “Projecte de l’edifici per a usos turístics i socioculturals i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli, Cala de Bou, Sant Agustí”

 

NOTA DE ADJUDICACIÓ DE LES OBRES

Enllaç a notificació

NOTA ACLARATÒRIA

Anunci de rectificació d’error:

Publicació BOIB nº 98 de data 13 de juliol de 2013

Nou termini de tretze dies naturals a partir del següent de la publicació de la convocatoria al BOIB.

En relació al procediment obert per a la contractació de l’obra de l’edifici per a usos turístics i socioculturals i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli.

Davant els dubtes sorgits entre els licitadors sobre en què sobre s’han d’incloure les millores sobre la instal · lació d’àudio i vídeo i les altres millores, es presenta la següent aclariment:

Atès que les millores indicades són avaluables de forma automàtica ja que les millores sobre la instal · lació d’àudio i vídeo es quantifiquen en la separata del projecte i que les altres millores s’han d’oferir valorades com és habitual, l’oferiment d’aquestes millores s’ha d’incloure en el sobre núm. 2, que com indica la clàusula 13 del Plec administratiu inclourà l’oferta econòmica i als criteris avaluables de forma automàtica.

Anunci de convocatòria de licitació del “Projecte de l’edifici per a usos turístics i socioculturals i adequació d’espais lliures al Caló de s’Oli, Cala de Bou, Sant Agustí”

Termini de tretze dies naturals a partir del següent de la publicació de la convocatoria al BOIB (BOIB nº 93 de data 4 de juliol de 2013)

Enllaç a:

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Projecte

Separata mollores

Proyecte en format bc3

Separata en format bc3