Expedient 62/2013 “Servei de gestió del programa de suport educatiu a Sant Josep de sa Talaia, curs 2013/2014”

Exp. 62/2013

CONTRACTE FORMALITZAT EN DATA 8 D’OCTUBRE DE 2013

Enllaç a document de formalització

Anunci de convocatòria de licitació del contracte “Servei de gestió del programa de suport educatiu a Sant Josep de sa Talaia, curs 2013/2014”

Termini de quinze dies naturals a partir del següent de la publicació de la convocatoria al BOIB.

Publicació BOIB nº 101 de data 20 de juliol de 2013.

Enllaç a:

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Quadre