Expedient 68/201 “Projecte de ferm i millora de seguretat vial de la carretera d’accés Cala Vedella nord, Sant Josep”

 

Projecte de ferm i millora de seguretat vial de la carretera d’accés Cala Vedella nord, Sant Josep

Termini de quinze dies naturals a partir del següent de la publicació de la convocatoria al BOIB.

Publicació BOIB nº 124 de data 7 de setembre de 2013.

Documents per a descarregar:

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Projecte