Exp. 7/2015: Anunci convocatoria adjudicació “Servei de salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Sant Josep”.

Data publicació: 6 de maig de 2015

Publicació contracte salvament i socorrisme platges

Data publicació: 17 de febrer de 2015.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 23 de data 17 de febrer de 2015, apareix publicada la convocatòria per a la contractació del “Servei de salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Sant Josep”.

El termini per a la presentació de proposicions finalitza el día 4 de març de 2015

Plec de clàusules administratives:pliego clausulas administrativas servicio salvamento

Plec de prescripcions tècniques:PLIEGO TECNICO SERVICIO DE SALVAMENTO