Exp 79/14: Subministrament d’un vehicle per a la Policía Local.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de noviembre de 2014, va acordar:

Declarar desert el procediment negociat sense publicitat, convocat per la Junta de Govern de 09 d’octubre de 2014, per a  la contractació del subministrament d’un vehicle per a la Policia Local de Sant Josep.