Exp. 88/17.- Projecte millora i reforç paviment corbes Ctra. Aeroport, connexió nord, Sant Jordi

Data de publicació: 28 desembre, 2017


Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte millores i reforç paviment corbes Ctra. Aeroport, connexió nord, Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 157 de 23 de desembre de 2017.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 18 de gener de 2018.

PROJECTE Curves ctra. Aeroport

pliego obras abierto Curves aeroport_firmado