Exp. 97/17.- Projecte reforç paviment carrer Es Caló entre carrer Madrid i Port des Torrent, Sant Agustí

Data de publicació: 28 desembre, 2017


Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte reforç paviment carrer Es Caló entre carrer Madrid i Port des Torrent, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 157 de 23 de desembre de 2017.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 18 de gener de 2018.

pliego obras abierto Carrer Madrid_firmado

PROJECTE carrer Es Caló