Exp. 98/17.- Projecte reforç paviment carrer Cullerot, Sant Jordi

Data de publicació: 28 desembre, 2017

Última modificació: 3 gener, 2018


Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte reforç paviment carrer Cullerot, Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 157 de 23 de desembre de 2017.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 18 de gener de 2018.

PROJECTE COMPLET Cullerot

pliego obras abierto Carrer Cullerot_firmado