Exp. num. 29/15: Subministrament i instal·lació d’un mòdul prefabricat per oficina de turisme i caserna de la Guardia Civil a Can Bossa, Sant Jordi.

Data publicació 26 de maig de 2015 – Publicació formalització contracte subministrament modul

Data publicació: 20 de març de 2015.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 38 de data 19 de març de 2015, apareix publicada la convocatòria per a la contractació del “Subministrament i instal·lació d’un mòdul prefabricat per oficina de turismo i caserna de la Guardia Civil a  Can Bossa, Sant Jordi”.

La data per a la presentació de proposicions finalitza el día 7 d’abril de 2015.

Plec de clausules administratives particulars:Plec clausules administratives modul prefabricat

Projecte:Projecte modul prefabricat