Expt. 13/16: Aprovació del Plec de condicions que ha de regir el contracte de servei públic de salvament i socorrisme a les platges de Sant Josep de sa Talaia per els anys 2016 – 2019.

Data de publicació 17.06.16

Publicació contracte servei salvament i socorrisme platges

Data de publicació: 31.03.2016

Aprovació del Plec de condicions que ha de regir el contracte de servei públic de salvament i socorrisme a les platges de Sant Josep de sa Talaia per els anys 2016 – 2019.

BOIB núm. 41 de 31 de març de 2016

Plec de clausules administratives particulars.

Plec de prescripcions tècniques particulars

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB, núm. 41 de 31 de març de 2016.  

Acaba el 15 d’abril de 2016