Expedient 42/12 “Subministrament d’un sistema de radiocomunicació digital baix estàndar dPMR per a la Policia Local de Sant Josep”

 

EXPT. 42/12 Procediment negociat amb publicitat del contracte de subministrament de l’art. 9 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per a la contractació del “Subministrament d’un sistema de radiocomunicació digital baix estàndar dPMR per a la Policia Local de Sant Josep”.

Contracte formalitzat en data 10 de setembre de 2012.

1.- Adjudicació mitjançant acord de la Junta de Govern de 26 de juliol de 2012.

2.- Adjudicatari: Tecno Instalaciones Pitiusas, SL, NIF B57246217.

3.- Pressupost d’adjudicació: 52.255,30 € + 9.405,95 € d’IVA al 18%.

4.- Termini d’execució del contracte: 6 setmanes.

Data d’inserció en el perfil de contractant: 12 de setembre de 2012.

Sant Josep de sa Talaia, 10 de setembre de 2012.

L’Alcaldessa,

Signatura. : Maria Nieves Marí Marí.